צמחי ופרחי נוי

סינון ומיון ›
תנאי שימוש והסכם משתמש זה מסדירים את השימוש בחנות "גן סטור" (להלן: "החנות") והשירותים הניתנים בה (להלן: "השירותים") ומהווים הסכם משתמש בין המשתמש בחנות (להלן: "אתה" או "המשתמש") לבין דפים ירוקים המפעילה את התוכנה (להלן: "החברה") בקשר לשימוש בחנות.
הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחל על נשים וגברים כאחד.
בשימוש בחנות הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של החנות ותוכנה.

השירותים הניתנים בחנות
האתר מאפשר למשתמשים לאתר ספקי שרות או מוצר בתחום בו הם מעוניינים על פי מיקום ועל פי סיווגים ומבצעים וזאת, בתנאי שחברת השירותים מנויה על השירות, ו/או שהמוצר קיים במערכת.
כמו כן, החנות מאפשרת לספקים המנויים (להלן: "העסק") להעלות מוצרים, ומבצעים אשר ישתנו מעת לעת, ולקבל פניה עסקית או בקשה להצעת מחיר ממשתמשי החנות.
המשתמשים בחנות יוכלו לחפש מוצר, להתקשר, להצעת מחיר לעסק,. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם .ומסר פרטים מסוימים אשר נקבעו על ידי החברה (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

קניין רוחני ומתן רשיון למשתמש
התכנים המועלים לחנות יאפשרו לחברה להשתמש בהם שימוש חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בהם כל שימוש חוקי לצורך קידום הלקוח או החנות. עסק המעלה תמונות ו/או שולח תמונות לחברה לצורך העלאתם לחנות, מצהיר בזאת כי התמונות מקוריות ו/או מותרות לשימוש וכל אחריות פלילית, עסקית, כלכלית או חוקית אחרת תחול עליו.

תכנים בחנות
החברה תהיה רשאית לערוך ביקורת על התכנים המילוליים והתמונות המועלים על ידי משתמשים פרטיים ועסקיים של החנות, ותהיה רשאית לאשר או להוריד תכנים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. אך בכל מקרה, גם אם אישרה תוכן כלשהו, החברה איננה אחראית באופן כלשהו לתכנים אלו, לאמינותם, דיוקם או חוקיותם. המידע המופיע בחנות אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
כמו כן, לחברה אין שליטה או ביקורת כלשהי על רשימות או תמונות ומלל של נותני השירותים המועלות לחנות על ידי המנויים העסקיים. וכן החברה איננה אחראית לתוכן ולמוצרים של נותני השירותים וספקי המוצרים , אמינותן, איכותם, התאמתן מחירם או כל עניין אחר הקשור ליחסים בין המשתמש לספק השרות.
בהתאם להסכם זה, כל משתמש בחנות ובשירות (הן משתמשים פרטיים והן מנויים עסקיים) מצהיר כי כל תוכן שהוא מעלה, הינו בבעלותו או שהוא רשאי לפרסמו, כי הינו אמין, כי אינו פוגע בזכויות כלשהן של צדדים שלישיים וכי הינו מפורסם על פי כל דין (לרבות דיני זכויות יוצרים, דיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני עבודה ועוד).
כאשר משתמש מתקשר עם ספק, עסק רשום, באמצעות החנות, אותו עסק (במידה והוא משתמש גם כן בחנות) יוכל לקבל פניות ממשתמש זה וממשתמשים אחרים (אלא במידה והמשתמש בחר לא לחשוף את פרטיו). בנוסף, יוכל העסק המנוי על השירות, להעלות מוצרים, או רשימת מבצעים באמצעות החברה וכן לוגו ופרטים נוספים על העסק.
במידה והינך סבור כי תוכן מסוים פוגע בך בצורה כלשהי, כולל תוכן בלתי חוקי או תוכן המפר את הסכם משתמש זה, ניתן להגיש תלונה לחברה בעניין זה על ידי שליחת דואר אלקטרוני דרך אפשרות יצירת קשר בתפריט החנות . עליך לפרט את תלונתך בקשר לתוכן זה. כל תלונה תיבדק ובמידה ותימצא מוצדקת, החברה תהיה רשאית להסיר את התוכן מהחנות באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לא במישרין ולא בעקיפין לנזק או פגיעה במישהו או בעסק בשל חומר פרסומי כזה או אחר, ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא על כל נזק או פגיעה מכל סוג, יובהר כי החברה לא תהיה מחויבת להסירו אלא אם תראה בו כבלתי חוקי או כמפר את הסכם המשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אופן השימוש וחובות המשתמש באפליקציה.
הינך מתחייב להשתמש בחנות ובשירותים בהתאם לדין. מבלי לגרוע בכלליות אמירה זו, הינך מתחייב שלא להשתמש בחנות לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של מידע באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות ו/או כל זכות אחרת ומידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו שקרי, הוצאת דיבה, גזענות או תוכן בלתי ראוי מסיבה אחרת. כמו כן, מנוי עסקי מצהיר בזאת כי הינו מעוניין להציג את פרטי העסק אותם הוא מעלה לאפליקציה בעת ההרשמה. בנוסף, מנוי עסקי רשאי לפרסם מוצרים ושירותים בפני צדדים שלישיים על פי הדין ו/או ההסכם הרלוונטי בין המנוי העסקי לחברה.

שינויים ושדרוגים בחנות
החברה רשאית לערוך שינויים בחנות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע לך מראש. ככל ששינויים אלה לא יהיו מקובלים עליך, תוכל לחדול להשתמש בחנות. בכל מקרה, כל השינויים שייערכו, לא יקנו לך זכות פיצוי כלשהי מהחברה.

מדיניות פרטיות
הסכם זה כולל בתוכו את מדיניות הפרטיות של החנות, הינך מתבקש לעיין במדיניות הפרטיות הנכללת כחלק מהסכם זה החל על השימוש באתר. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

הגבלת אחריות בקשר לתכנים המופיעים באתר
החנות ניתנת למשתמש כמו שהיא ("as is") מבלי ליתן אחריות כלשהי בקשר לתכנים המופיעים בה. כמו כן, אין לראות בהצגת חברות השירותים בחנות כהמלצה כלשהי של החברה לגביהן. למשתמש לא תהיינה טענות כלשהן נגד החברה בקשר לחנות, לשירותים או להתאמתם למשתמש. כמו כן, כל האחריות לתכנים המופיעים בה, לרבות נכונות פרטי חברות השירותים חלה אך ורק על המשתמש העסקי בקשר להצגת פרטיו הינך מסכים לכך שהחברה איננה מפקחת באופן כלשהו על התכנים המועלים על ידי משתמשים בחנות.
במידה ולמשתמש החנות יהיו טענות כלשהן בקשר לנתונים המוצגים בה, על המשתמש לפנות ישירות לחברת השירותים בעניין זה.
כמו כן, במקרים מסוימים החנות מאפשרת למשתמשים לתקשר בין חברת השירותים לבינם או לבין משתמש אחר, להמליץ על החנות למשתמש האחר, או לנהל תכתובת (מסוג פוסט או צ'אט) באמצעותה. פעילות זו במסגרת החנות נעשית באחריותם הבלעדית של המשתמשים והחברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך.
במקרים מסוימים יוצע למשתמש בחנות מבצע או קופון הנחה או הטבה מסוימת למוצרים או שירותים של צדדים שלישיים בתמורה לפעולה כלשהי שיתבקש לבצע.. במקרה שכזה, כל האחריות בקשר לקופון ההנחה, המוצר או השירות תחול על אותו צד שלישי בלבד ולחברה לא תהיה אחריות כלשהי בקשר לכך.

שיפוי
אתה מסכים לשפות את החברה, בעליה ומנהליה בקשר לכל חבות משפטית, נזקים או הוצאות שייגרמו להם כתוצאה משימוש שלך באתר שנעשה בניגוד לתנאי השימוש.

כח עליון
כל עיכוב או חסימה של גישת משתמשים או מנויים עסקיים לאתר עקב כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, שריפה, הפסקת חשמל, וכיוצא בזה לא ייחשב כהפרת הסכם זה מצד החברה ולא יקנה לך זכות לפיצוי כלשהו.

שונות
אם מסיבה כלשהי חלק מתנאי השימוש יימצאו בלתי אכיפים, תוקפם של שאר הסעיפים לא ייפגע. תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות הנכללת בהם) הינם ההסכם המלא בינך לבין החברה בקשר לשימוש שלך באתר. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ושינויים אלה יפורסמו באתר או ישלחו בהודעה למשתמשיה. ככל שמדובר יהיה בשינויים מהותיים, תופיע הודעה בקשר לכך בחנות. פרט לכך, לא ניתן לשנות דבר בפרטי ההסכם בינך לבין החברה למעט בהסכם בכתב בין הצדדים. אינך רשאי להעביר את זכויותיך וחובותיך על פי הסכם זה לאף אחד אחר.החברה תהיה רשאית להעביר או לתת רישיונות משנה על חלק או כל זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה לכל צד שלישי כלשהו, ללא הודעה וללא צורך לבקש את רשותך.

סמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר להסכם זה, אכיפתו, פרשנותו או כל סכסוך בקשר אליו תוקנה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ולאף ערכאה שיפוטית אחרת לא תהיה סמכות בקשר לכך.

תמיכה
במידה והינך מעוניין לפנות אלינו בקשר לתמיכה לגבי השימוש באתר, ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני . מובהר בזאת כי איננו מעניקים תמיכה שוטפת לכלל משתמשי האתר, וכי תמיכה תינתן רק עפ"י שיקול דעתה של החברה ו/או כפי שיפורסם מעת לעת באתר.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות זו מתייחסת לתנאי השימוש בחנות גן סטור (להלן: החנות) והשירות הניתן בהם (להלן: "השירות"), ומהווה חלק מתנאי השימוש בה וחלק מההסכמים בין בעלי החנות דפים ירוקים ("החברה") לבין המשתמש בחנות (להלן: "אתה" או "המשתמש"), לרבות חברות שירותים עסקיות המנויות לשירות החנות (להלן: "מנוי עסקי"). בשימוש באפליקציה הינך מסכים למדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחלה על נשים וגברים כאחד.

איזה מידע אנו אוספים?
כל משתמש ו/או מנוי עסקי באתר נדרש להירשם , על ידי מסירת פרטים כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מספר טלפון סלולרי בו יקבל התראות בקשר לחנות.
מנוי עסקי נדרש אף להעלות באתר את פרטי העסק לרבות שם מלא ופרטים נוספים כגון: מספר טלפון, תמונות וכתובת דואר אלקטרוני ועוד .. וזאת, בתנאי שהמנוי העסקי מעוניין לעשות זאת.

מה אנו עושים עם המידע שאנו אוספים?
כל הפרטים הנמסרים לנו (למעט פרטי כרטיס האשראי כמפורט להלן) שמורים במאגר מידע מאובטח על מנת לאפשר לנו לספק את השירותים הניתנים באתר.
אנו משתמשים בכל המידע הנמסר לנו אך ורק לצורך תפעול ומתן השירותים בהתאם לתנאי השימוש המופיעים באתר. בהקשר זה, אנו נשלח לך מעת לעת התראות לדואר האלקטרוני או למספר הטלפון הסלולרי שמסרת לנו בקשר לפעילותך ובקשר לפעילויות קיימות וחדשות הקשורות בחברה כמו כן, מעת לעת נשלח לך הודעות בקשר לשיפורים חדשים באתר ובשירות.
באשר לפרטי התשלום הנמסרים על ידי מנויים עסקים, פרטים אלו נמסרים באופן מאובטח לצדדים שלישיים הקשורים בתהליך סליקת כרטיס האשראי (לרבות חברת האשראי, וגורמי ביניים האחראים על הסליקה,), הפועלים על פי מדיניותם בנושא זה. איננו שומרים את פרטי כרטיסי האשראי, ואין באפשרותנו לשחזר פרטים אלו באופן כלשהו. הדרך בה אנו יכולים לזהות את פרטי המנוי לצורך החזרים כספיים הינה באמצעות מספר אסמכתא הניתן לכל מנוי במעמד התשלום.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
החברה רשאית להשתמש במידע ובנתוני שימוש באתר ובסטטיסטיקות כאוות נפשה.
ככל שהחברה תיעזר בשירותיהם של צדדים שלישיים בהיבטים הטכניים של תפעול האתר, ייתכן שצדדים שלישיים אלה ייחשפו למידע שנאסף על פעילותך באתר.
אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.
אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע
החברה שומרת את המידע ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועושה כמיטב יכולתה למנוע חדירה למאגרי המידע שברשותה. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

תמיכה
במידה והינך מעוניין לפנות אלינו בכל נושא הקשור לאתר, ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני. מובהר בזאת כי איננו מעניקים תמיכה שוטפת לכלל משתמשי האתר, וכי תמיכה תינתן רק עפ"י שיקול דעתה של החברה ו/או כפי שיפורסם מעת לעת באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.